konkurs

 

                                                                                          MszanaDolna, dnia 30.12.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONKURSU I JEGO WYNIKACH 1. Komisja konkursowa niniejszym informuje o zakończeniu  konkursu ofert ogłoszonego dnia 20.12.2019r na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej dla szacunkowo 25000 ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu.

 

II. Wskazanie ofert,  które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

Nie odrzucono żadnej z ofert 

III. Wskazanie ofert, które zostały wybrane:

W wyniku przeprowadzonego konkursu zostały wyłonione oferty:

 1. IPL Maciej Bagieński ul.Lipińskiego 13/54 , 30-349 Kraków

 2. IPL Beata Róg, ul.Szwedzka 23/39, 30-324 Kraków

 3. ISPL Marcin Trzos, ul.Wiśniowa 16/59, 31-426 Kraków

IV.   Szczegółowe  informacje zostały umieszczone w sporządzonym protokole z przebiegu konkursu.

 

 

 

 

 

Mszana Dolna, dnia 20 grudnia 2019r.
KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MSZANIE DOLNEJ

UL. MATEJKI 13, 34-730 MSZANA DOLNA

ogłasza

 1. KONKURS OFERT 

i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.:

Udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej 


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 27  grudnia  2019 r.do godziny 18ºº w siedzibie SP ZOZ w Mszanie Dolnej. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia2019 r. o godz. 1130w gabinecie Kierownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa na udzielanie świadczeń zostanie zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy i formularzem ofertowym – zostaną udostępnione oferentowi w siedzibie SP ZOZ w Mszanie Dolnej.   

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. Oferent ma prawo do składania protestów i  odwołań dotyczących konkursu ofert na zasadach określonych w udostępnionych szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Kierownik SP ZOZ w Mszanie Dolnej 

              Marta Stuczko

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE

WARUNKI KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDOWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W MSZANIE DOLNEJ

 

opracowane w oparciu o art. 26, 26a oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn. zm.)oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152,  art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z dnia 2019.07.24),

 

§ 1 

INFORMACJA OGÓLNA

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, warunki wymagane od Oferentów, zasady przeprowadzenia konkursu, wymagania jakie powinna spełniać oferta, sposób jej przygotowania, tryb składania ofert przez Oferentów oraz kryteria oceny ofert. 

 

§ 2

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Organizatorem konkursu ofert jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, przy ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna, tel. 18 33 10 028; KRS: 0000002423, Regon: 491980860, NIP:  7371799886, zwany dalej Udzielającym zamówienia.  

 

§ 3

PRZEDMIOT KONKURSU

1.        Przedmiotem konkursu ofert jest Udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej dla szacunkowo 25000ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu.

 

   1. Umowa będzie zawarta na czas określony tj. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. § 4

PRZYJMUĄCY ZAMÓWIENIE

 1. W konkursie mogą brać udział :

  1. podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

  2. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, 

 

spełniający pozostałe warunki konkursu ofert.

 1. Ogłaszający konkurs zapewni odpowiednie, niezbędne warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

 2. Warunki wymagane od Oferentów:

  1. Zakres wymagań zgodny z warunkami szczegółowymi określonymi materiałami informacyjnymi do umów NFZ,

  2. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu ofert muszą być wykonywane z należytą starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej przy uwzględnieniu właściwej jakości świadczeń.

  3. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu ofert muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach oraz wymaganiach zawodowych określonych w odrębnych przepisach.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie świadczeń przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w

jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę osoby. 

             d)     Oferent zobowiązuje się poddać kontroli upoważnionych przedstawicieli NFZ - w zakresie świadczeń objętych ofertą - na 

                     zasadach określonych w ustawie oraz szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie  

                     zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ustalonych dla danego rodzaju świadczeń.

             e)     Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi  

                     w szczegółowych warunkach konkursu ofert. §5

WARUNKI FORMALNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach ofertowych stanowiących załączniki do niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert w języku polskim, w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi dokumentami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

 2. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być trwale spięte lub zszyte oraz posiadać kolejno ponumerowane strony.

 3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę prawnie umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

 4. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście powinny być parafowane przez Oferenta.

 5. Ofertę należy opracować na załączonych formularzach. 

 6. Oferent nie może dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze formularzy.

 7. Oferta musi zawierać wszelkie wymagane w szczegółowych warunkach konkursu dokumenty.

 8. Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone podpisem Oferenta i ewentualnie imienną pieczątką.

 9. Udzielający zamówienia może żądać w trakcie postępowania konkursowego oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu załączonego przez Oferenta, gdy przedstawiona przez Oferenta poświadczona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności.

 10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 11. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY zgodnie z art. 149 ustawy o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 12. Kompletna oferta powinna posiadać ponumerowane strony i składaćsię: 

1. Dane o Oferencie: Załącznik nr 1 wraz danymi potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania działalności objętych niniejszym konkursem tj.  numer księgi rejestrowej rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej.

 

 1. Wykaz personelu, który zatrudnia Oferent a w przypadku oferentów składających ofertę indywidualnie własne imię i nazwisko: Załącznik nr 2  wraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania działalności objętych niniejszym konkursem tj. Dyplom ukończenia studiów, Dyplom ukończenia specjalizacji lub karta specjalizacji, Prawo wykonywania zawodu.

 

 1. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią „Ogłoszenia", „Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert" oraz projektem umowy, itd. - Załącznik nr 3

 2. Formularz ofertowy z kryteriami oceny punktowej - Załącznik nr 4

 

 1. Ubezpieczenie lub oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty oferent dostarczy dokument potwierdzający zawarcie z zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  będących przedmiotem konkursu.

 

Oferty złożone lub nadane jako przesyłka pocztowa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane zostaną odrzucone.

Ofertę, przed upływem wyznaczonego terminu do ich składania, można zmienić lub wycofać, zgodnie z postanowieniami niniejszych

szczegółowych warunków konkursu.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

§ 6 

TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ
          ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do  dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 18ººw:
  siedziba SP ZOZ w Mszanie Dolnej 

34-730 Mszana Dolna, ul. Matejki 13 w  zamkniętej kopercie i oznaczonej następująco:

     

   - nazwa i adres Zamawiającego

 

-napis:  „KONKURS OFERT na świadczenia zdrowotne w Poradni Kardiologicznej w SP ZOZ w Mszanie Dolnej  nie otwierać do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 1130

              

           - nazwa i adres Wykonawcy ( pieczęć Wykonawcy)

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz.1130 .
  gabinecie Kierownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej 

SP ZOZ w Mszanie Dolnej ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna 

Obecność Oferentów nie jest obowiązkowa.

 

 1. Na wniosek Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana oferta.

 2. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej kopercie w sposób określony powyżej, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i zaadresować, z dopiskiem „OFERTA” pod niżej wskazany adres. 

 

SP ZOZ w Mszanie Dolnej

ul. Matejki 13

34-730 Mszana Dolna

5.    Oferta przesłana pocztą złożona będzie w terminie wyłącznie wówczas, gdy wpłynie do SP ZOZ przed upływem terminu zakreślonego 

       do składania ofert - decyduje data i godzina wpływu odnotowana w siedzibie SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

§ 7

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

§  8

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dla świadczeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia powoływana jest Komisja konkursowa. 

 2. Kierownik SP ZOZ w Mszanie Dolnej powołuje Komisję konkursową w składzie co najmniej 3-ch członków i wyznacza spośród składu Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz protokolanta. 

 3. Komisja rozpoczyna pracę nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia i kończy pracę z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

 4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 5. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji konkursowej z powodu:

  1. członek komisji konkursowej jest świadczeniodawcą ubiegającym się o zawarcie umowy; 

  2. pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia;

  3. jest związany, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;

  4. pozostaje ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu, a w szczególności świadczeniodawca pozostaje wobec członka komisji konkursowej w stosunku nadrzędności służbowej.

 6. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają oświadczenia, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ustępie poprzedzającym. 

 7. Zamawiający w sytuacji, o której mowa w ust. 5 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji konkursowej z urzędu lub na pisemny wniosek albo zgłoszony do protokołu przez członka komisji konkursowej lub świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy.

 8. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać od świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania.

 9. Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy.

 10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu postępowania, który powinien zawierać w szczególności:

1)oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia postępowania;

2)imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3)wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy;

4)wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem;

5)wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz Oferentów ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania;

6)wskazanie ofert, które zostały wybrane;

7)informację o odczytaniu protokołu;

8)podpisy członków komisji konkursowej.

 

§ 9

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert jest: 

 1. cena – 80%

 2. kryteria niecenowe:

- ciągłość (C) – 10% 

- dostępność (D) – 10% 

Cena będzie liczona według wzoru:

c = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 80% x 100

 

Kryteria niecenowe będą liczone według wzoru:

C = liczba pkt w badanej ofercie / najwyższa liczba pkt wykazanych w złożonych ofertach x 10% x 100

D = liczba pkt w badanej ofercie / najwyższa liczba pkt wykazanych w złożonych ofertach x 10% x 100

n= C + D

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której suma punktacji z obu kryteriów będzie najwyższa. 

 

§ 11

CENY MAKSYMALNE

 

Udzielający zamówienia ustala cenę maksymalną – wysokości 0,58 zł brutto (słownie: zero złotych pięćdziesiąt osiem groszy) za jeden punkt uznany przez  NFZ.

 

§ 12

      1. SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN I WYCOFANIA OFERT

 

 1. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert na tych samych zasadach i w terminie zakreślonym do składania ofert. 

 2. Wszelkie zmiany, o których mowa w punkcie poprzedzającym muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta, odpowiednio oznakowanych kopertach z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

 3. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził korekty i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

 4. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert, koperty z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” nie zostaną otwarte oraz uwzględnione w prowadzonym postępowaniu a następnie zwrócone Oferentowi bez otwierania.

 5. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania konkursowego poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad  jak w przypadku wprowadzania zmian, z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.  

 6. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zniszczone komisyjnie.

 7. W przypadku uchybienia terminowi zakreślonemu do składania ofert, koperty z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” nie zostaną otwarte oraz uwzględnione w prowadzonym postępowaniu a następnie zwrócone oferentowi. 

   1. § 13

   2. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ dot. KONKURSU

 

 1. Oferenci w zakresie Szczegółowych Warunków Konkursu ofert mogą zgłaszać pisemnie pytania za pośrednictwem poczty lub składać osobiście lub w gabinecie Kierownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej SP ZOZ w Mszanie Dolnej ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna .

 

        1.    Pytania należy przesyłać na adres: 1) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

       2) SP ZOZ w Mszanie Dolnej , ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna 

z dopiskiem na kopercie: „ZAPYTANIE- dotyczy postępowania o…”

 1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu ofert, będą niezwłocznie udzielone wyłącznie Oferentowi, który wystąpił z pisemnym zapytaniem. 

 2. Termin przyjmowania zapytań upływa na 2 dni przed wyznaczonym upływem terminu do składania ofert. 

 

§ 14

     1. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

 

 1. Konkurs ofert rozpoczyna się od otwarcia ofert i trwa do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz w Warunkach Szczegółowych Konkursu.

 3. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej. Oferent może uczestniczyć tylko w jawnej części konkursu.

 4. Komisja konkursowa:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz informuje o liczbie otrzymanych ofert,

  2. ogłasza dane personalne oraz adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, 

  3. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert,

  4. odrzuca oferty nie odpowiadające wymogom określonym w Szczegółowych Warunkach Konkursu ofert lub złożone po terminie, 

  5. ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu ofert, a które zostały odrzucone,

  6. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia składane przez Oferentów,

  7. Komisja konkursowa może zobowiązać Oferentów do usunięcia braków formalnych w zakreślonym w tym celu terminie pod rygorem odrzucenia oferty, 

  8.  przyjmuje i rozstrzyga protesty Oferentów,

  9. wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej,

  10. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

 5. W części niejawnej konkursu ofert komisja może:

 1. wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia;

 2. nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:

 1. ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

 1. Z negocjacji sporządza się protokół, który podpisują obie strony. 

 2. Udzielający zamówienia może w wyjątkowych przypadkach zawrzeć umowy z większą ilością Oferentów niż wskazana ich maksymalna liczba w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

§ 15

OODRZUCENIE OFERTY

1. Odrzuca się ofertę:

1)złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;

2)zawierającą nieprawdziwe informacje;

3)jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

4)jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

6)jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;

7)jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Kierownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8)złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez SP ZOZ w Mszanie Dolnej prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.

3. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne,    

    komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

§ 16

    1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Komisja konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania konkursowego w ciągu 14 dni od daty zakreślonej do ich złożenia.

 2. Komisja konkursowa niezwłocznie przedstawia Udzielającemu zamówienia (Kierownikowi SP ZOZ w Mszanie Dolnej) protokół z przebiegu konkursu wraz z umotywowanym wnioskiem o udzielenie zamówienia wybranemu Oferentowi.

 3. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po zatwierdzeniu przez SP ZOZ w Mszanie Dolnej. 

 4. Komisja konkursowa ogłosi Oferentom o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń SP ZOZ w Mszanie Dolnej przez okres co najmniej dwóch tygodni począwszy od następnego dnia po zatwierdzeniu wyników przez Kierownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej. 

 

§ 17

   1. ZASTRZEŻENIA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

 

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Udzielający zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe Warunki Konkursu.

 3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferenta i Udzielającego zamówienia będą podlegały nowemu terminowi.

 4. O każdej zmianie Udzielający zamówienia zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

 5. Oferta musi wyrażać stanowczą wolę Oferenta zawarcia umowy o definitywnie określonej treści, w innym przypadku zainteresowanemu nie przysługuje status Oferenta.

 6. Do zamówień, nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 7. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi od dnia zawarcia umowy.

 8. Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Wymaga ona formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 9. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 10. Wszystkie oświadczenia, wnioski oraz zawiadomienia Udzielający zamówienia oraz  Oferenci przekazują pisemnie.

 11. Oferent nie może zaproponować za określone świadczenie ceny wyższej, jeżeli Udzielający zamówienia w Szczegółowych Warunkach Konkursu określił cenę maksymalną.

 12. Komisja Konkursowa odrzuci ofertę, jeżeli Oferent zaoferuje cenę wyższą niż cena, o której mowa w pkt. 11 lub samoczynnie (bez  odpowiedniej decyzji Komisji) przekaże ofertę do prowadzenia negocjacji. 

 13. Oferty nieprzyjęte a także w przypadku unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostaną komisyjnie zniszczone.

 

§ 18

   1. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

 

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:

 1. nie wpłynęła żadna oferta;

 2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust.2;

 3. odrzucono wszystkie oferty;

 4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

 5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja konkursowa może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

 

   1. § 19

   2. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW I ODWOŁAŃ

  1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia lub Komisję zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1)wybór trybu postępowania;

2)niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;

3)unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania,

    oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

- Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

- Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

- Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

- Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

- W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

4.   Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Pieczątka firmowa z pełną nazwą Oferenta        Załącznik nr 1                                                                             

 

 1. Dane o Oferencie :

 

Pełna nazwa Oferenta -  numer księgi rejestrowej rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

 

Siedziba, adres, telefon 

 

...............................................................................................................................................

 

 

ul……………., nr.......................

 

 

Kod pocztowy, miejscowość ................................. ........................

 

 

Tel, fax

 

 

RegonNIP................

 

 

Nazwa banku, nr rachunku

 

 

 

 

……………………………………………..

Data, pieczątka i podpis Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka firmowa z pełną nazwą OferentaZałącznik nr 2

 

 

 

 

 

Wykaz personelu, który zatrudnia Oferent a w przypadku oferentów składających ofertę indywidualnie własne imię i nazwisko wraz z wskazaniem posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie przewidzianym warunkami konkursu oraz staż pracy.

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

Kwalifikacje

 

 

 

specjalizacyjnego

 

 

Staż pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................

 Data, pieczątka i podpis Oferenta

 

Wymagane dokumenty:

- Dyplom ukończenia studiów, 

- Dyplom ukończenia specjalizacji lub karta specjalizacji, 

- Prawo wykonywania zawodu.

Pieczątka firmowa z pełną nazwą OferentaZałącznik nr 3

 

 

 

 

                                            OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

 

  1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia i z Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

  2. Oświadczam, że posiadam/osoby przeze mnie zatrudnione posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz wymagania zawodowe do świadczenia usług zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert. 

  3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na świadczenia zdrowotne określone w ofercie. 

  4. Oświadczam, że określone w ofercie świadczenia zdrowotne będą wykonywane z należytą starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej przy uwzględnieniu właściwej jakości świadczeń.

  5. Oświadczam, ze znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie określonych w ofercie świadczeń zdrowotnych.

  6. Oświadczam, że uważam się związany/a ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

  7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z projektem umowy Załącznik nr 5 i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do jej podpisania bez zastrzeżeń.

  8. Oświadczam, że wszystkie załączone do oferty dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

  9. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku postępowania konkursowego wyłącznie do celów ofertowych.

  10. Oświadczam, że spełniam wymagania i standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w ofercie.

  11. Zobowiązuję się do zachowania stałości cen przez okres obowiązywania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  .............................................................

  Data , pieczątka i podpis Oferenta

Pieczątka firmowa z pełną nazwą OferentaZałącznik nr 4

 

FORMULARZ OFERTOWY Z KRYTERIAMI OCENY PUNKTOWEJ

 

UDZIELANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W SP ZOZ W MSZANIE DOLNEJ:

 

CENA

Rodzaj specjalności

Kwota

za pkt

kardiologia

 KRYTERIA NIECENOWE

 

Ciągłość 

Punktacja

Właściwe zaznaczyć

Zawarta umowa z SP ZOZ w Mszanie Dolnej w ciągu ostatnich 2 lat

10 pkt

 

Brak zawartej umowy z SP ZOZ w Mszanie Dolnej

5 pkt

 
Dyspozycyjność 

Punktacja

Właściwe zaznaczyć

Min 4 godziny x 1 dzień tygodniowo

5 pkt

 

Min 4 godziny x 2 dni lub więcej tygodniowo

10 pkt

 

 

Proponowany harmonogram:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godz:

Godz:

Godz:

Godz:

Godz:

Godz:

 

 

 

…………………………………………….

Data, pieczęć i podpis Oferenta
OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2019 r., poz. 1781). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

                                                                                                   …………..........................................................    

 Data, pieczęć i podpis Oferenta

 

I. WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 

UMOWA

o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Lekarz Kardiolog w  AOS 

zawarta w dniu …………….. roku w Mszanie Dolnej, pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W MSZANIE DOLNEJ z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Matejki 13, KRS: 0000002423, NIP: 7371799886, REGON: 491980860 reprezentowanym przez Kierownika Martę Stuczko, zwanym dalejUDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE”

a

………………………….. - posiadającym prawo wykonywania zawodu o numerze seryjnym ………………. wydane przez Okręgową Izbę Lekarską  ……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………..; …………………….,NIP …………………. zwanym dalej „PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE”

o treści następującej:

Prawa  i obowiązki stron

§ 1

1.   Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania usługi polegające na: 

  a)udzielaniu świadczeń zdrowotnych lekarza w Poradni Kardiologicznej w rozumieniu ustawy z  dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019.537t.j. z dnia 2019.03.21 z późn. zm.) i na  jej zasadach z zastosowaniem postanowień regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w Mszanie Dolnej, w ramach miesięcznych, kwartalnych i rocznych limitów Narodowego Funduszu Zdrowia,

  b)orzekaniu o stanie zdrowia, 

  c)kierowaniu na badania diagnostyczne, 

  d)rzetelnym prowadzeniu medycznej dokumentacji, tak w systemach informatycznych SPZOZ w Mszanie Dolnej, jak i na obowiązujących drukach, na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym ambulatoryjnej historii chorób wraz z przebiegiem leczenia,

  e)wykonywaniu innych czynności wynikających z przepisów wewnętrznych SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

  a)udzielania świadczeń zdrowotnych w dniach i godzinach uzgodnionych z Udzielającym zamówienie i określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

  b)świadczenia usług medycznych określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością, 

  c)przestrzegania: 

-aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia, 

-zarządzeń Prezesa NFZ, 

-przepisów określających prawa pacjenta, 

-przepisów bhp i p.poż., 

-uzgodnień z  Udzielającym zamówienie . 

 

§ 2

1.Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jego uprawnienia do wykonywania zawodu są aktualne, i że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie wyjaśniające przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ani postępowanie przygotowawcze. 

2.Kopia prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 3

1.Świadczenie usług przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy zastosowaniu sprzętu, aparatury i materiałów medycznych SP ZOZ w Mszanie Dolnej.

2.Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do korzystania w trakcie wykonywania przez niego świadczeń zdrowotnych, z obiektu i infrastruktury należącej do SP ZOZ w Mszanie Dolnej.  

3.    Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń    

      zdrowotnych w odzieży roboczej spełniającej wymogi Polskich Norm.

4.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest posiadać aktualne badanie okresowe wymagane do udzielania świadczeń wynikających z niniejszej umowy. Koszty powyższych badań  pokryje SP ZOZ w Mszanie Dolnej. 

 

§ 4

 1.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać umowę osobiście.

 2. O niemożności wykonania umowy wskutek zdarzeń losowych, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Udzielającego zamówienie.

 

§ 5

1.Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej. 

2.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontynuowania ww. umowy w trakcie trwania niniejszej umowy.

3.Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowi integralną część niniejszej umowy.

4.Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn. zm.)Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przy udzielaniu świadczeń. 

§ 6

 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienie, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie.

 2. Kontrola obejmuje wykonanie umowy, w szczególności;

 1. w zakresie oceny merytorycznej udzielania świadczeń zdrowotnych,

 2. sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,

 3. liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych,

 4. prowadzenia wymaganej sprawozdawczości.

 

 

Wzajemne  rozliczenia

§ 7

 1. Za  wykonanie przedmiotu  umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma od  Udzielającego zamówienie wynagrodzenie w wysokości ……………..zł brutto (słownie: ……………………….) za jeden punkt uznany przez  NFZ.

 2. Wypłata należności będzie następować raz w miesiącu, w formie pieniężnej na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie do 7 dni po zakończeniu miesiąca wraz z ewidencją wykonywanych świadczeń (stanowiącej załącznik faktury), zawierającą wskazanie ilości godzin świadczenia usług, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika SP ZOZ w Mszanie Dolnej, który dokona obliczenia stawki godzinowej.

 3. Wynagrodzenie płatne będzie do 7 dni od dnia dostarczenia faktury przez  Przyjmującego zamówienie na nr rachunku bankowego …………………………………………...

 4. Faktura, o której mowa powyżej może obejmować świadczenia udzielone ponad limity, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, jedynie ze zgodą Udzielającego zamówienie.

 5. Przyjmujący zamówienie rozlicza się samodzielnie z ZUS i US.

 6. Dopuszcza się rozliczenie świadczeń wykonywanych ponad limity, przy czym Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia ograniczeń wynikających z umowy z NFZ przy  planowaniu wizyt w poradni

 7. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do udzielania Przyjmującemu zamówienie bieżących informacji o ilości wykorzystanych i pozostałych punktów kontraktu z NFZ.

                                                          Czas  trwania  umowy

§ 8

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

                                              Rozwiązanie umowy

 

§ 9

 

1.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca kalendarzowego oraz w każdym czasie w wyniku jednomyślnego oświadczenia woli obu Stron. 

2.Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia), w szczególności jeżeli Przyjmujący zamówienie:

a)rażąco naruszył lub nie dopełnił obowiązków przewidzianych niniejszą umową, co doprowadziło do powstania szkody dla SP ZOZ w Mszanie Dolnej,

b)nie dołączy - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy - dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

c)utraci uprawnienia do wykonywania zawodu lub prowadzenia praktyki lekarskiej. 

3.Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia), jeżeli SP ZOZ w Mszanie Dolnej: 

a)opóźnia się w płatności wynagrodzenia, a zwłoka trwa dłużej niż 2 miesiące, 

b)nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4.W razie rozwiązania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie przekazuje niezwłocznie Udzielającemu zamówienie wszelkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.). 

§ 11

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla Udzielającego zamówienie .

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................................................

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE              PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

 

Załączniki:

 1. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 1. Członkowie Komisji:

 

Przewodniczący KomisjiCzłonek Komisji

Protokolant
 

Zatwierdzam, dnia 19 grudnia 2019 r.Kierownik SP ZOZ w Mszanie Dolnej

Marta Stuczko