konkurs

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej

 

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).

I.              Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna.

II.            Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13,, 34-730 Mszana Dolna.

III.           Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.), tj.:

1. posiadać wykształcenie wyższe;

2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska;

3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;

4. nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

IV. W zakresie wiedzy i doświadczenia:  od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi, a nadto znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190  z późn. zm.);

2. ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);

4. ustawy z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.);

5. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.);

6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.);

9. ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040.) oraz ich aktów wykonawczych.

V. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);

5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;

7. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna.

Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna”. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Miasta Mszana Dolna  ul. marsz. J. Piłsudskiego 2 lub listownie na adres Urzędu Miasta Mszana Dolna  (ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna) do dnia  16.09.2019 r.  do godziny 15.00. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta w Mszanie Dolna . Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego;

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, ul. Jana Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna są udostępnione w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00 od 02.09.2019 r.

do 12.09 2019 r w sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna , ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna,

 

VIII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty terminu składania  dokumentów.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach Regulaminu Konkursu przyjętego przez komisję konkursową w dniu 29.07.2019 r.

2. Regulamin konkursu,. jest dostępny na stronie internetowej: www.mszana-dolna.eu

 

3. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mszany Dolnej .