Opłaty

Opłaty za dokumenty

Nawet ubezpieczonym w Narodowym Fundusz Zdrowia, nie wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia należą się bezpłatnie.

Choć nakładów na ochronę zdrowia jest coraz więcej, nadal za wiele świadczeń udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej musimy płacić dodatkowo.

Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:

  • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;

  • świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 16 pkt 1