Artykuły

Regulamin

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

W MSZANIE DOLNEJ

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

 

 

Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mszanie Dolnej, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną, zadania, zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy OZ, w tym warunki współdziałania między tymi komórkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania SP ZOZ pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Regulamin opracowano w oparciu o:

 

Przepisy ustawy z dn.15.04.2011 r. o działalności leczniczej – działalność lecznicza jest działalnością w rozumieniu ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

 

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej Nr XXIII/159/2012 z dnia 28.05.2012 r.


 

 

CELE I ZADANIA PODMIOTU

 

 

 

§ 3

 

 

 

Celem działania Zakładu jest udzielanie ambulatoryjne świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia.

 

świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachorowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

 

promocją zdrowia są działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad wynikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowotnego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych wyników sprzyjających zdrowiu.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy:

 

Organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenie dalszego postępowania leczniczego.

 

Promocja zdrowia, mająca na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu.

 

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład obejmuje w szczególności:

 

badania i porady lekarskie,

 

leczenie w ramach:

 

                        poradni ogólnej,

 

                        poradni dziecięcej,

 

                        gabinetu zabiegowego,

 

                        gabinetu szczepień,

 

dokonywanie oceny stanu zdrowia na obszarze działania oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspokajania,

 

objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu oraz chorób wymagających stałej opieki medycznej,

 

opieka pielęgniarska w zakresie środowiskowym,

 

opieka położnej w zakresie środowiskowym,

 

opieka nad zdrowym dzieckiem,

 

opieka nad populacją młodzieży szkolnej,

 

pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

 

pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,

 

prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych i doraźnych,

 

promocja zdrowia,

 

organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych/klęski żywiołowe, katastrofy,

 

opieka nad osobami z problemami alkoholowymi,

 

prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

 

 

Zakład świadczy usługi specjalistyczne w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w zakresie:

 

poradni kardiologicznej,

 

poradni ginekologiczno-położniczej.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Priorytety w realizowaniu zadań zakładu obejmują:

 

koncentrowanie działań na potencjalnego pacjenta,

 

zachowanie właściwych relacji pomiędzy pacjentami a pracownikami zakładu,

 

udzielanie świadczeń medycznych zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną i kodeksem Etyki Lekarskiej.

 

Świadczenia zdrowotne w zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i zasadami etyki zawodowej.


 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ

 

 

 

§ 6

 

 

 

Organy Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwany w dalszej treści Regulaminu Kierownikiem. Do jego obowiązków należy:

 

bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład statutowych zadań,

 

organizowanie pracy podległego personelu,

 

ustalenie regulaminu organizacyjnego Zakładu,

 

opracowanie planów pracy, uwzględniających rozwiązywanie istotnych dla obszaru działania problemów zdrowotnych,

 

dokonywania ocen działań Zakładu i przedstawianie ich Radzie Miasta,

 

zatrudnienie, zwolnienie i wynagrodzenie podległego personelu w ramach uprawnień kierowniczych wynikającym z kodeksu pracy,

 

opracowanie planów rzeczowo-finansowych Zakładu,

 

realizacja zadań administracyjno-gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu,

 

realizacja zadań związanych z samodzielną gospodarką finansowa Zakładu,

 

w przypadku nieobecności kierownika doraźne zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.

 

Rada Społeczna SP ZOZ jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta w Mszanie Dolnej oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

 

 

 

§ 7

 

 

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, zlokalizowany przy ulicy Matejki 13, jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego mającym osobowość prawną.

 

Nazwa jednostki organizacyjnej Zakładu:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.

 

Strukturę organizacyjną tworzą następujące komórki organizacyjne:

 

Poradnia lekarska POZ.

 

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

 

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.

 

Gabinet medycyny szkolnej.

 

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

 

Punkt szczepień.

 

Gabinet zabiegowo-diagnostyczny POZ.

 

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy-ginekologiczno-położniczy.

 

Poradnia ginekologiczno-położnicza.

 

Poradnia kardiologiczna.

 

 

 

W Zakładzie występują również:

 

Samodzielne stanowiska pracy:

 

Pielęgniarka koordynująca.

 

Księgowa zatrudniona w SP ZOZ na podstawie umowy o pracę.

 

Obsługa administracyjno-gospodarcza.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Do podstawowych zadań Poradni lekarskiej POZ należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarz podstawowe opieki zdrowotnej.

 

 

 

§ 9

 

 

 

Do podstawowych zadań poradni specjalistycznych AOS należy wykonanie świadczeń medycznych określonych w zakresie lekarzy specjalistów.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Do podstawowych zadań działu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej należy:

 

pobieranie i wstępna obróbka materiałów do badań laboratoryjnych,

 

wykonywanie badań USG,

 

wykonywanie badań ECHO,

 

wykonywanie testów wysiłkowych.

 

 

 

§ 11

 

 

 

Do podstawowych zadań gabinetów diagnostyczno-zabiegowych należy:

 

wykonywanie iniekcji,

 

wykonywanie opatrunków, pomiarów RR, poziom glukozy we krwi,

 

badanie typu holter RR, holter EKG,

 

wykonywanie spirometrii,

 

wykonywanie inhalacji.

 

 

 

§ 12

 

 

 

Do podstawowych zadań gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy wykonywanie zabiegów jak w § 11 punkty od 1 – 2, w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta, oraz pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych.

 

 

 

§ 13

 

 

 

Do podstawowych zabiegów punktu szczepień należy:

 

wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień obowiązkowych i zalecanych,

 

prowadzenie profilaktyki – badania bilansowe.

 

 

 

§ 14

 

 

 

Do podstawowych zadań położnej środowiskowo-rodzinnej należy:

 

objęcie opieką  profilaktyczną kobiet ciężarnych,

 

prowadzenie dokumentacji z wydzieleniem ciąży wysokiego ryzyka,

 

organizowanie i prowadzenie populacji świadomego podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie,

 

sprawowanie czynnej opieki nad położnicami noworodkami do 6 tygodni życia,

 

udzielanie w nagłych przypadkach pomocy położniczej oraz wstępnych porad w schorzeniach ginekologicznych,

 

wykonywanie badań RR, KTG.

 

 

 

§ 15

 

 

 

Do podstawowych zadań gabinetu pielęgniarki szkolnej należy objęcie opieką pielęgniarską uczniów w środowisku nauczania w placówce oświatowo-wychowawczej na terenie miasta Mszana Dolna i Łostówki:

 

prowadzenie dokumentacji,

 

prowadzenie badań bilansowych uczniów,

 

prowadzenie badań przesiewowych uczniów.

 

 

 

§ 16

 

 

 

Do podstawowych zadań pielęgniarki koordynującej należy:

 

organizacja ,koordynacja i nadzór nad praca personelu pielęgniarskiego i niższego,

 

sporządzanie i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu,

 

kontrolowanie dokumentacji pielęgniarskiej,

 

zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskiej w sprzęt aparaturę oraz materiały opatrunkowe i leki,

 

koordynacja działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,

 

nadzór nad stanem sanitarnym,

 

współdziałanie z kierownictwem w zakresie ustalenia struktury organizacji, podziału zadań oraz właściwego wyposażenia stanowiska pracy.

 

 

 

§ 17

 

 

 

SP ZOZ kieruje Kierownik oraz reprezentuje go na zewnątrz:

 

podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność,

 

ściśle współpracuje z Radą Społeczną i uczestniczy w jej posiedzeniach,

 

zapewnia stronę organizacyjno-administracyjną pracy Rady Społecznej,

 

koordynuje pracę wszystkich komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy i obsługi administracyjno-gospodarczej.

 

 

 

VI

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 

 

§ 18

 

SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

 

Wysokość opłat ustala Kierownik uwzględniając rzeczywiste koszty udzielania świadczenia zdrowotnego.

 

Osoba, która złożyła imienne oświadczenie woli- deklarację- jest pacjentem SP ZOZ.

 

SP ZOZ organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramem pracy w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 

W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

 

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godz. realizacji świadczenia realizacji.

 

Poza kolejnością udzielane są świadczenia w przypadkach nagłych zachorowań, zagrożenie zdrowia i życia.

 

Przed udzieleniem każdorazowego świadczenia zdrowotnego pacjent jest obowiązany przedstawić aktualny dokument ubezpieczenia.

 

Lekarze poradni podstawowej opieki zdrowotnej wydają pacjentom skierowania na:

 

konsultacje specjalistyczne, konsultację jednorazową lub gdy tego wymaga proces leczenia na leczenie stałe,

 

leczenie szpitalne jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie,

 

leczenie uzdrowiskowe,

 

zabiegi fizjoterapeutyczne.

 

Skierowania te musza być poprzedzone badaniami diagnostycznymi uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie należącymi do badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

SP ZOZ zapewnia środki transportu niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych  na podstawie odrębnych umów z podmiotami dysponującymi środkami transportu sanitarnego:

 

w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innych najbliższych podmiotach leczniczych

 

w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystania ze środków transportu publicznego, gdy zachodzi konieczność zachowania ciągłości leczenia

 

świadczenie zdrowotne pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej oraz zabiegi w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych są udzielane pacjentom doraźnie lub w ustalonych godzinach z zapewnieniem ciągłości świadczeń, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

 

SP ZOZ obejmuje opieką lekarską i pielęgniarską w środowisku nauczania placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Miasta Mszana Dolna i Łostówki.

 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w SP ZOZ od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.

 

 

 

VII

 

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

 

 

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych zakładu należy w szczególności:

 

Realizacja zadań SP ZOZ określonych w przepisach prawnych.

 

Inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań zakładu.

 

Dbałość o należyty wizerunek SP ZOZ.

 

Działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia.

 

Działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego.

 

Przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych wśród pracowników.

 

Opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów.

 

Opracowywanie sprawozdań z wykonanych badań oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Ochrona tajemnicy służbowej i państwowej.

 

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji.

 

 

 

VIII

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA

 

 

 

SP ZOZ prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Udostępnia w/w dokumentację:

 

pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

 

zakładowi opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

 

w właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom Samorządu Lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli nadzoru,

 

upoważnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

 

organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w związku z przeprowadzanym przez nie postępowaniem,

 

rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.

 

Zakład współpracuje z Terenowym Inspektorem Sanitarnym, z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona i promocja zdrowia.

 

 

 

IX

 

OPŁATY POBIERANE PRZEZ SP ZOZ

 

 

 

Ustala się wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej: kserokopię jednej strony zgodnie z zapisami ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Ustala się wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane ze środków publicznych:

 

porada lekarska,

 

iniekcja domięśniowa,

 

iniekcja dożylna,

 

EKG,

 

USG,

 

Spirometria,

 

holter RR,

 

holter EKG,

 

ECHO.

 

Opłatę pobiera pracownik rejestracji dokumentujący wysokość pobranej opłaty wystawieniem rachunku dla pacjenta.

 

Świadczenia medyczne udzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich pacjentów SP ZOZ.

 

 

 

X

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 

 

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w SP ZOZ pacjent ma prawo do:

 

poszanowania godności oraz do uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

 

świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

 

swobodnego wyboru lekarza na podstawie złożonej deklaracji,

 

rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

 

pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

 

pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,

 

informacji o rozkładzie gabinetów i innych pomieszczeń z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,

 

pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do badań i zabiegów,

 

poszanowania przekonań i praktyk religijnych,

 

możliwość rejestracji telefonicznej.

 

 

 

Do obowiązków pacjenta należy:

 

przestrzeganie regulaminu organizacyjnego SP ZOZ,

 

przestrzeganie zakazu palenie tytoniu i spożywania alkoholu na terenie zakładu,

 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,

 

przestrzegania zasad higieny osobistej,

 

ścisłe przestrzeganie zaleceń personelu świadczącego usługi medyczne,

 

przy każdorazowej wizycie okazywanie aktualnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych.

 

 

 

XI

 

OBOWIĄZEK ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

 

 

 

Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.

 

Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.

 

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyna zgonu było przestępstwo, kartę wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

 

Kartę zgonu pacjenta wydaje się jego najbliższej rodzinie.

 

 

 

XII

 

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

 

 

            Pacjent którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w SP ZOZ ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika oraz do Rady Społecznej.

 

 

 

XIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ wprowadzam zarządzeniem od dnia 01.07.2012 r.